Писмо до судиите од Уставен суд: Можеби ние граѓаните немаме осет за права и слободи?

by Фокус

Почитуван судија известител и останати судии на Уставен суд,

Статистичките податоци укажуваат дека имате одбиено најмногу барања за заштита на слободите и правата, па со ова ме ставате во дилема, дали ние граѓаните имаме осет за слободи и права?

Еве признавам, помислив дека имам осет за слободи и права. И поднесов барање до Уставен суд. Се понадевав дека моето барање У.бр.41/2015 ќе биде професионално разгледано од страна на судијата известител.

Основот на моето барање беше заштита на моите слободи и права по основ социјална дискриминација, затоа што низ повеќегодишна судска постапка, а која започна со достава на договор за вработување (без печат, без потпис ниту од страна на работодавачот, ниту од моја страна) истиот стана правно валиден низ судскиот процес, па отказот од ваквиот договор за вработување беше потврдено со судските пресуди дека е законски.

Во моето објаснување на барањето за заштита на слободите и правата, децидно како појдовна основа истакнав дека не може договор без основни законски елементи да биде валиден ( ако се почитува законот, нели) и не може отказ од ваков договор да биде законски, иако со конечните пресуди на Врховен суд овој отказ излезе дека може да биде законски. Вие елегантно го заобиколивте овој „мал детал“ образложен и поткрепен со докази од моја страна, и еве произлезе дека во Р.Македонија договор за вработување без печат, без да биде потпишан од ниедна страна, сепак може да произведе отказ. Да не е тажно би било смешно.

Но вашето решение за отфрлање на ова барање се базира на тоа дека сум посочувала социјална дискриминација по основ на платата која произлегувала од работниот однос?!

Па се прашувам кое и чије барање вие судија известител сте разгледувале, наместо моето барање?

Моето барање не се однесува на социјална дискриминација по основ плата која произлегува од работен однос, бидејќи јас добив ОТКАЗ врз основ на доставен незаконски договор како начин на спроведување на претходна судска одлука за враќање на работа. Значи не ни тргнав на работа, туку добив ОТКАЗ зашто не прифатив ваков непотпишан и без печат договор да биде начин на спроведување на правосилна и извршна судска одлука. Ако сум ви посочила дека заради незаконски отказ поради незаконски договор за вработување лицето останува без плата, а се во функција на образложување дека ова е пример на дискриминација по основ социјална припадност, бидејќи платата е еден од основите за определување на социјалната припадност, па кога ќе добиете незаконски отказ останувате без плата, вие давате образложение дека немам доволно аргументи?! И во наредниот пасус самите појасните што е дискриминација, па наведувате:

„Изразот дискриминација подразбира разликување, исклучување или предност заснована врз раса, боја на кожа, пол, вероисповед, политичко мислење, национално или социјално потекло кои доведуваат до анулирање или намалување на можностите или третманот на граѓаните во определена работа во определена област, пред надлежни органи и други организации, институции или слично“.

Па еве да тргнеме дали има или нема дискриминација, според вашето горенаведено образложение и тоа по ред:

1. Дали не е анулирање-дискриминација, ако се води судски процес поради отказ врз основ на договор за вработување доставен без потписи и печат и заради кој во целата постапка се истакнува дека доставување на ваков ништовен договор е незаконски начин на спроведување на претходна пресуда со која се задолжува работодавец да врати лице на работа?

2. Дали не е анулирање-дискриминација кога со отказот од ваков договор, лицето останува без плата, а вие не можете со сигурност да заклучите каде сум припаѓала социјално и општествено пред и после отказот???

3. Дали не е анулирање-дискриминација и од Ваша страна кога образложувате дека не можете со сигурност да заклучите каков бил мојот социјален статус и дали заради тој статус сум имала нееднаков третман наспрема другата страна!? Па ако се почитуваа законските одредби во постапката од страна на судовите, тогаш се сложувам дека ќе имав еднаков третман и сигурност кои ги нудат законите, и не ќе поднесував барање до Уставен суд. Но ако вие не сте сигурни дека можете да утврдите, како што наведувате, тогаш зошто одлучивте да го отфрлите барањето? Имавте можност и начин да утврдите …Сепак одлучивте да го отфрлите барањето.

4. Дали не е анулирање-дискриминација и од Ваша страна кога по основ на втората точка во барањето а кое се однесува на мојата слобода на уверување дека согласно Уставот, органите и институциите во државата се должни да работат според законите, и истите ги спроведуваат законските одредби… Со конкретен пример и докази ви посочувам дека е работено спротивно законите, бидејќи доколку судот се придржуваше меѓу останатото само на одредбите од Законот за работни односи , моето барање немаше да биде предмет на ваше (не)разгледување…Но вие и моето право на уверување го образложувате дека е со недоволна аргументација?!

И на крајот имаме заклучок: Неспроведена пресуда за враќање на работа, понатаму, според судовите во Македонија валиден е договор за вработување доставен без печат и потпис, и според судовите валиден е секој отказ произлезен од ваков (не) договор за вработување, заради несогласување на работникот со ваков начин и ваква постапка на непочитување и неспроведување на законски одредби.

Нема дискриминација почитувани судии?

Oд подносителот на барањето за заштита на слободите и правата У.бр.41/2015

Лилјана Кочоска

Поврзани новости