Прифатени барањата на ССМ за исплата на надоместоците и додатоците на вработените во јавниот сектор

by Fokus 11:39
11:39

Владата покрај другото донесе и дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба.

Според тоа, се утврдува дека ограничувањата важат за месеците април и мај и во членот 2 се додава нов став која определува дека на вработените од јавниот сектор на кои им се исплатува плата согласно закон и колективен договор, правото на додаток за работен стаж, додаток за ноќна работа, надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда, надоместок на плата поради користење на годишен одмор, надоместок на плата за ден на државен празник и неработен ден утврден со закон, одвоен живот од семејството (освен за пратениците), надоместок на трошок за смрт на работникот или член на неговото семејство, отпремнина при заминување во пензија, го остваруваат и се исплаќа и за време на траењето на вонредната состојба за месец април и мај.

- Advertisements -

ПОТРЕБАТА ОД СИНДИКАТОТ И КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ СЕ ПОТВРДУВА ВО НАЈТЕШКИТЕ МОМЕНТИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ!!!

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ КОЈ ГО ВОДИ ССМ ДАВА РЕЗУЛТАТИ!!!

ВАЖНО Е ДА СМЕ СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗИРАНИ И ТОГАШ ЌЕ МОЖЕМЕ ЗАЕДНО ДА ПРЕДВИДИМЕ СО КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ И ПОГОЛЕМИ ПРАВА ОД ОНИЕ УТВРДЕНИ СО ЗАКОН И НЕМА ДА ДОЗВОЛИМЕ ЕДНОСТРАНО НЕПОЧИТУВАЊЕ НА НАШИТЕ РАБОТНИЧКИ ПРАВА!!!

Поврзани новости