„Алкалоид“ со позитивни финансиски резултати за периодот јануари-септември 2018 година

by Fokus

„Алкалоид АД“ Скопје оствари позитивни финансиски резултати во периодот јануари – септември 2018 година, покажуваат неревидираниот единечен и неревидираниот консолидиран Биланс на успех.

Според единечниот Биланс на успех, во периодот јануари – септември, продажбите достигнуваат 5.517.737.841 денари, што е за 7% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), која изнесува 1.070.876.587 денари, бележи зголемување од околу 9%, единечната нето добивка изнесува 611.467.420 денари и истата е зголемена за 8%.

Во периодот јануари – септември, вкупните консолидирани продажби достигнуваат 7.216.850.652 денари, што е за 9% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Консолидираните продажби остварени на домашен пазар се зголемени за 4%, додека вкупниот консолидиран извоз на компанијата е зголемен за 12%. Од вкупните консолидирани продажби,37% се остварени на домашен пазар, додека 63% се остварени на странски пазари.Гледано по региони, во земјите од Југоисточна Европа се остварени 34%, во Русија и другите земји од ЗНД се остварени 6%, во земјите од Западна Европа (ЕУ и ЕФТА) се остварени 21% и на останатите пазари се остварени 2% од вкупните консолидирани продажби. Најзабележителен раст е остварен во Унгарија со продажби од 103.199.347 денари што е 4,3 пати повеќе од лани, потоа во Полска со продажби од 37.782.977 денари што претставува зголемување од 3,5 пати и Украина со продажби од 125.214.639 денари што претставува зголемување од 2,2 пати споредено со истиот период од минатата година. Кај извозните пазари пораст бележат и следните земји: Чешка раст од 149%, САД раст од 86%, Грузија, раст од 27%, Србија раст од 25%, Романија раст од 22%, Косово раст од 21% итн.

Гледано по групи на производи, во структурата на вкупните консолидирани продажби, најголемо учество заземаат производите од сегментот Фармација и тоа 84%. Од нив поголем удел имаат ОТЦ препаратите со 21%, Кардиолошките препарати со 17%, Антибиотиците со 14%, Невролошките препарати заземаат 13% од вкупните консолидирани продажби итн. Сегментот Хемија, Козметика и Билкарство учествува со 16% во вкупните консолидирани продажби или поточно Хемија учествува со 3%, Козметика со 10% и Билкарство учествува со 3%.

Консолидираната добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), која достигнува 1.094.886.703 денари бележи раст од 7%, додека нето консолидираната добивка во износ од 587.392.889 денари е зголемена за 6%.

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари – септември 2018 година изнесуваат 873.482.122 денари што е претставува зголемување за 69% во однос на истиот период од 2017 година.

Во периодот јануари – септември 2018 година во Алкалоид се реализирани 144 нови вработувања во Република Македонија.

Поврзани новости