Теренската вакцинација продолжува утре во 55 населени места

by Fokus

Теренската вакцинација продолжува и утре во 55 населени места. Вакцинацијата, како што соопшти попладнево Министерството за здравство, ќе се одвива во следниве населени места:

Ресен – Рајца, Курбиново, Сливница, Асамати, Претор

Штип – Софилари, Драгоево, Селце

Свети Николе – Кнежје, Ѓузумелци

Демир Хисар – Доленци, Брезово, Зашле, Базерник

Струга – Ложани, Биџево, Ново Село

Крушево – Борино, Саждево, Јакреново

Струмица – Дабиље, Сачево

Неготино – Прждево, Термник

Пробиштип – Пишица

Кочани – Подлог

Кичево – Зајас

Битола – Новаци, Мегленци, Арматуш, Грумази, Гнилеж, Рибарци, Гнеотино, Брод, Бач, Добровени, Скочивир, Сливица, Живојно

Охрид – Речица, Куратица, Завој, Плапе, Свиништа

Македонски Брод – Инче, Зркле, Лупште, Ковче

Велес – Ореше, Нежилово, Бистрица

Крива Паланка – Конопница, Мождивњак

Берово – Русиново

Од Министерството за здравство посочија дека секојдневно ќе информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19.

Поврзани новости