Tag:

partiska inteligencija

  • Доколку следниов кус и едноставен тест успешно го положите, веднаш вадете партиска книшка и барајте да ве вработат во некоја државна институција. Ако го положите, ама не како што треба – вадете пасош и барајте работа во странство!