Tag:

nelogizmi

  • Зошто неологизми?

    by fokus
    by fokus

    Неологизмот, или „новиот збор“ што е кованица од два веќе постоечки збора, е неопходна алатка при анализирањето на политиката, оти понекогаш секој коментаторот се среќава со појави во своето опкружување, кои се толку нови според содржината им, што никако не може да бидат опфатени или дефинирани или објаснети со значењата од термините што ни ги дава на располагање речникот на нашиот литературен јазик.