Нашле балканец на пуст остров. Бил скаран сам со себе поради територијата.

by lali