За Гошева критиките за Уставниот суд се вулгарности

by fokus 11:55
11:55

Не гле­дам де­мо­кра­ти­ја во вул­гар­но­сти­те изре­че­ни за Уставниот су­д и за одре­де­ни су­дии, ни­ту во бо­е­ње­то на об­је­ктот на Су­дот, вели претседателката на Уставниот суд, Елена Гошева во интервју за неделникот Република.

-Јас, и по­крај сѐ што ви­дов, до­жи­ве­ав и по­ми­нав ка­ко пре­тсе­да­тел­ка на Су­дот, во ни­е­ден мо­мент не по­мис­лив де­ка згре­шив што ја при­фа­тив функ­ци­ја­та. Во те­кот на мо­е­то ра­бо­те­ње имав под­др­шка од дел од пер­со­на­лот во Су­дот, су­ди­ски и ад­ми­ни­стра­ти­вен. Сѐ до­де­ка сум дел од Судот, ќе се бо­рам за до­ми­на­ци­ја на устав­но­то пра­во, вр­ше­ње на устав­ни­те над­леж­но­сти, за­шти­та на устав­но га­ран­ти­ра­ни­те на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си, а не пар­ти­ско-по­ли­тич­ки ам­би­ции на над­во­реш­ни и вна­треш­ни еле­мен­ти во др­жа­ва­та или во Су­дот, вели Гошева во интервјуто.

- Advertisements -

Нејзиниот мандат како претседателка на Уставниот суд истекува за две недели, па Судот наскоро ќе избере нејзин наследник.

Поврзани новости