Tag:

Nikola Chingoski

  • Каква било идеја за обединување на Македонија по победата над фашизмот, навлегуваше во мошне заплетканите односи меѓу Југославија, Бугарија и Грција. Поради тоа, идејата за обединување на Македонија фактички претставуваше само средство за манипулирање од страна на разузнавачките служби, а не израз на политиката на Англија.