Tag:

фокусов речник

  • Вид лице со посебни потреби, како на пример потреба за примање мито, потреба за вработување свои родини во институциите, потреба од шетање на државна сметка по конференции во странство и сл.