Репортери без Граници

by lali

Во нај██виот Ин█екс на сло███ата на ██чатот на о█ганиз█ц██ата „Репор███и б█з г██ници“ во ко█ се оп██те█и 180 др██ви, Македонија се н██ѓа на жалн██о 123-██ ме██о.

Ко██у за сп██едба, во 2██6/07 год██а, Македонија б██а на 36то ████о, па од то██ш до се█а стигн██а до д█ото, од███но на мр██н██о 123то м██то, каде сп█ѓа█е во ка█ег██ија зем██ што се во т█ш█а и заг█оз██а сос█ојба ко█а ста███а зб█р за █████████ во мед████те.