ОГЛАС од Реплек Фарм ДООЕЛ, Скопје, за откуп на сушен цвет од канабис (коноп), богат со CBD (Cannabidiol) од македонски одгледувачи-производители

by fokus 09:58
09:58

Услови што треба да се исполнат:

Одгледувачите-производители да поседуваат валидно Одобрение за одгледување на коноп, издадено од Министерството за здравство по претходно добиена согласност од Владата на РМ, како и дополнителна потврда на сообразноста на постапките од одгледувањето до сушениот цвет во финално транспортно пакување.

- Advertisements -

Одгледувачите-производители на канабис (коноп) да ги поседуваат следните документи кои на Реплек Фарм ДООЕЛ би му би овозможиле сушената растителна маса да ја користи за екстракција и понатамошни фази до финални производи за медицинска намена, со квалитет и документација прифатлива за домашниот и странски пазари:

– Flow- chart за следливост на правното лице (лица) кои  ги вршат активностите од фазата на набавка на материјалот за сеење/садење,  одгледување, собирање, сушење, селектирање, обработка, уситнување, деконтаминација и др. фази кои може да се вршат до пакување во контактна амбалажа.

– Доказ за запишување на секое правно лице (лица) во Централниот регистар на РМ, за соодветните активности кои ги изведува во процесот

– Спецификации за квалитет на употребениот семенски материјал или друг материјал за сеење/ садење, квалитет на почва и вода

– Лабораториски наод од анализа на употребениот семенски материјал или друг материјал за сеење/садење,  почва и вода,  издаден од сертифицирана/акредитирана лабораторија (лаборатории)

– Вариетет на Cannabis хербата и нејзин дел (херба, цвет, лист и др.), кој завршува во транспортно пакување

– Лиценци, Сертификации, Акредитации кои ги поседува правното лице (лица) кои се дел од процесот во однос на услови на одгледување на Cannabis (GACP) и сите последователни фази на обработка на хербата до доведување до сушена растителна маса во транспортно пакување (задолжителен е Сертификат на усогласеност со начелата на Добра Производна Пракса – GMP,  издаден од МАЛМЕД,  предност се имплементирани  релевантни  ISO стандарди и Сертификат на усогласеност со EU GMP нормите за соодветните активности)

– Спецификација за квалитет на сушената растителна маса (параметарот “Губиток со сушење” да  изнесува ≤ 10%) и Лабораториски наод, издаден од сертифицирана/акредитирана лабораторија (лаборатории)

– Сертификати за сообразност на контактниот паковен материјал за соодветната намена

– Расположива документација/Сертификации во однос на следливост на условите на чување и транспорт на материјалот во сите фази (GDP, релевантни ISO стандарди)

Понудите да се доставуваат до: РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ Скопје, ул. Козле 188, 1000 Скопје

Контакт телефон: (02)3081343

Поврзани новости