И Македонското здружение на млади правници поднело тужба за загадувањето

by fokus 11:43
11:43

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека во месец јули 2019 година поради континуираното аерозагадување, поднеле тужба пред Граѓанскиот суд против Владата, Министерството за животна средина и Град Скопје за утврдување на повреда на правото на здрава животна средина, правото на здравје, право на приватност на личен и семеен живот и неповредливоста на домот и преземање на мерки.

Со тужбата се бара утврдување дека тужените ги повредиле правото на здравје, правото на здрава животна средина, право на приватност, на личниот, семејниот живот и правото на неповредливоста на домот затоа што од периодот од 2007 до 2018 година, не преземале неопходни мерки и активности согласно законските должности   за справување со аерозагадувањето и редуцирање на PM 10 честичките во амбиентиот воздух. Здружението побара да се утврди и дека од 2013 до 2018 не се преземени неопходни мерки за да не се надминат гранични вредности на PM 2.5 честичките.

- Advertisements -

Се тужбата исто така, се бара ревидирање на законските и подзаконските акти со цел постигнување на хармонизација на националната легислатива со директивата на ЕУ, односно овозможување на систем на непречена размена на податоци, воведување на казни на централно и локално ниво поради неусогласеност со целите и политиките за квалитет на воздух, да се обезбеди буџет за работењето на мерните страници и други мерки за подобрување на квалитетот на амбиентиот воздух.

 

Поврзани новости