Чавков: Катица Јанева треба да ми биде благодарна

by fokus 13:27
13:27

Ка­ти­ца Ја­не­ва на­ме­сто да ми би­де бла­го­дар­на за мо­јот при­до­нес во на­ма­лу­ва­ње­то на тен­зи­и­те кои тие ги пре­диз­ви­каа, без­об­зир­но ја ла­же­ше јав­но­ста де­ка има оп­струк­ции, вели директорот на БЈБ, Митко Чавков во интервјуто во неделникот „Република“.

-Зна­е­те де­ка има­ше ре­ак­ции за мо­е­то по­ја­ву­ва­ње во Упра­ва­та за без­бед­ност и кон­тра­ра­зуз­на­ва­ње, се по­ја­вив за­тоа што беа ин­вол­ви­ра­ни при­пад­ни­ци на Би­ро­то за јав­на без­бед­ност, осо­бе­но при­пад­ни­ци на дел од еди­ни­ца­та „Ал­фи“ и мо­ја­та ре­ак­ци­ја за пов­ле­ку­ва­ње на спе­ци­јал­ци­те во тре­нер­ки, кои во тој мо­мент дејс­тву­ваа ка­ко па­ра­по­ли­ци­ја, бе­ше клуч­на во по­пре­чу­ва­ње­то на еска­ла­ци­ја­та, тврди Чавков во интервјуто.

- Advertisements -

Поврзани новости