Фонд за здравство: Тестовите за корона вирус чинат од 1.100 до 5.500 денари

by Fokus 14:15
14:15

Од Фондот за здравство денеска испратија соопштение до јавноста кое го пренесуваме во целост:

„Во лабораториската дејност постојат повеќе различни техники за детекција на инфективни причинители како на пример:

- Advertisements -

– серолошки испитувања при кои се детектираат антитела кон причинителот на инфекцијата

– молекуларни испитувања при кои се детектира присуството на самиот причинител, во овој случај вирусот

Соодветно на погоре наведеното и Фондот има формирано здравствени услуги за лабораториска дејност во зависност од техниката која се користи во здравствените установи кои имаат договор со Фондот, а се однесуваат за инфекции со корона вирусот Covid-19.

– лабораториски услуги за серолошки анализи на инфективните причинители (ЕЛИСА, ИгМ или ИгГ) со референтна цена од 1.100 денари.

– лабораториски услуги за молекуларни анализи за инфективни причинители и истите во зависност од техниката (Полимеразно верижна реакција – PCR и Мултиплекс PCR) и бројот на причинители (еден, повеќе или цел сет на вируси) кои истовремено се детектираат. Постојат повеќе различни лабораториски услуги со референта цена од 3.000 до 5.500 денари.

Во сумата на референтите цени се влезени сите трошоци за извршување на овие здравствени услуги, како што се труд на медицинскиот персонал, трошоци за медицински и друг материјал (тука влегуваат однапред спремени китови за детекција), трошоци за одржување на апаратите и просториите, како и режиските трошоци. Пр. некои техники се користат само однапред спремени китови, а во други техники и покрај користењето на китови, потребни се други дополнителни активности за припрема за изведување на тестот. Сите тие си носат соодветни трошоци.

Сите наведени цени се со партиципација според Одлуката за висина на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги, а до Фондот се фактурираат без партиципација. Сите наведени цени се објавени во Службен весник бр.18 од 01.02.2013, а се во употреба од 09.02.2013.

Здравствените установи се одговорни при фактурирање до Фондот да ја избираат соодветната шифра, односно здравствена услуга со референтна цена во зависност од извршената услуга, во случајов лабораториска услуга извршена по соодветна техника и број на причинители кои истовремено се детектираат.

Кој тип на тест и по која метода, е одобрен како дел од протоколот на СЗО за тестирање на инфекција од корона вирусот Covid-19, потребно е да се обратите до Комисијата за заразни болести, Институтот за јавно здравје или Министерството за здравство.“

 

Поврзани новости