Апел на албанските интелектуалци за составување влада

by Fokus

АПЕЛ

Ние долепотпишаните интелектуалци, апелираме за да во процесот на водењето преговори со партиите што го добиваат мандатот да се имаат предвид следните елементи:

„Треба да се има предвид дека ВМРО-ДПМНЕ се уште се води од луѓе кои имаат одговорност за катастрофалната состојба во секој сегмент од општествено политичкиот живот и како такви тие не уживаат кредибилитет за и понатаму да ја водат државата. Тука се сомневањата и обвиненијата за нивното опфаќање на мегаскандали, уривање на институции, уривање на евроатланските интеграции и газањето по човечкото достоинство;

Економската и социјалната сосотојба во државата е доведена до беда, поради што од државата се исселени скоро одна третина од населението, најмногу млади витални за кои многу е потрошено за да сега нормалните држави ги добиваат како готов производ.
Поголемиот дел од гласачите во целата држава се определиле за промени, а кај албанскиот дел дури двојно повеќе се определиле за промени во споредба со тие кои гласаа за постојната сосотојба;

Огромен дел од гласовите што ги има добиено ДПМНЕ се некредибилни и нелегитимни, оти се обезбедени не по заслуга, туку со понижување, со превари и со заплашување на гласачите од другите етникуми во државата со Албанците, работа кое длабоко има допрено во душата на секој Албанец;

Долгот на државата е дуплирано е живеачката е преполовена. Сега секој граѓанин и секое дете што се раѓа должи 2,5 илјади евра и дополнителни 2,5 илјади евра што му се украдени. Ова ќе има несогледиви последици за наредните генерации;

Евентуален договор со кој и да е мандатар треба да се прави, не со задни намери со цел зачувување на постојниот режим и групните интереси, туку со рационален пристап за да дека државата се ориентира кон демократизацијата, општиот развој, отворањето перспективи, остварувањето на етничката рамноправност и благосостојба, како и интегрирањето на РМ во НАТО ЕУ“, се вели во апелот.

APEL

Ne intelektualët e poshtë-nënshkruar apelojmë që gjatë procesit të zhvillimit të bisedimeve me partitë që marrin mandatin të kenë parasysh këtë elemente:

Duhet pas parasysh se VMRO-DPMNE akoma udhëhiqet nga persona që kanë përgjeqësi për gjendjen katastrofale në çdo segment të jetës shoqërore e politike dhe si të tillë nuk gëzojnë kredibilitet që edhe mëtej të udhëheqin me shtetin. Këtu janë dyshimet serioze për përfshirjen e tyre në megaskandale, shkatërimin e institucioneve, shembjen e proceseve euroatllantike dhe shkeljen mbi dinjitetin njerëzor;
Gjendja ekonomike dhe sociale në shtet është sjellë gjer në mjerim, me ç’rast nga shteti janë shpërngul afro një të treat e rinisë, kuadro vitale për të cilat shumë janë harxhuar, kurse shtetet normale tani i marrin si prodhim të gatshëm;
Pjesa dërmuese e votuesve në mbarë shtetin janë përcaktuar për ndryshime, kurse në segmantin shqiptar kemi dyfish më tepër që kanë votuar për ndryshime nga ata që kanë përkrahur gjendjen ekzistuese;
Pjesa dërmuese e votave të fituara nga DPMNE janë jokredibile dhe jolegjitime, pasi janë siguruar, jo me merita, por me përbuzje, mashtrim dhe frikësim të votuesve të etnive tjera nga Shqiptarët, e cila thellë ka prekur shpirtin e çdo Shqiptari;
Borxhi i shtetit është dyfishuar kurse mirëqenia sociale është përgjysmuar. Tani çdo qytetar dhe çdo fëmi që lindë ka borxh 2,5 mijë evro borxhe dhe 2,5 mijë evro të vjedhura. Kjo do të ketë pasoja të rënda për gjeneratat e ardhshme;
Marrëveshjet me cilindo mandatar të bëhen jo me prapavijë për ruajtjen e regjimit ekzistues dhe interesave grupore, por me synim racional që vendi të orientohet drejtë demokratizimit, zhvillimit, hapjes së perspektivave, realizimit të barazisë dhe mirëqenies etnike në shtet, si dhe integrimit të vërtetë të RM në NATO dhe EU.
15. 01. 2017

Shkup – Скопје

Prof.dr. Osman Kadriu

Prof. dr. Remzi Izairi

Prof. dr. Mersel Bilalli

Prof. dr. Zemri Elezi

Prof.dr. Aurora Ndrio Karameti

Prof.dr. Sabaedin Zhuta

Prof. dr. Zeqirja Idrizi

Prof. dr. Mitasin Beqiri

Prof. dr. Ibish Kadriu

Prof. dr. Bashkim Selmani;

Prof.dr. Naser Etemi

Prof dr. Ali Musli

Prof.dr. Sami Bislimi

Dr. doc. Zineta Asani

Dr. doc. Arlinda Kadri;

Dr. doc. Qazime Sherifi

Ismet Ramadani

Sejdali Saliu

Xhevdet Pozhari

Shaban Zendeli

Xhibe Emini

Xhenur Iseini

dhe 45 të tjerë

Извор: Либертас

Поврзани новости