Компанијата „Певец“ продава земјиште во Македонија

by fokus 11:45
11:45

Друштвото ПЕВЕЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт со ова објавува повик за доставување на писмо за намера за купување на следните недвижности коишто се наоѓаат во Република Македонија:

 1. Катастарска општина КИСЕЛА ВОДА 2 (АЕРОДРОМ), ИМОТЕН ЛИСТ: 43021, вкупна површина 41.013 м2; катастарска парцела: 2623/2 од 16.239 м2 и катастарска парцела: 2623/3 од 24.774 м2;
 2. Катастарска општина КИСЕЛА ВОДА 2 (АЕРОДРОМ), ИМОТЕН ЛИСТ: 46557, вкупна површина 37.726 м2; катастарска парцела 1692/2 од 30.997 м2, 1692/14 од 4.921 м2, 1692/15 од 1 м2, 1692/16 од 674 м2 и 1692/25 од 1.133 м2.

Повикот е упатен само до инвеститорите (нпр. друштва, занаетчии), а не до агенциите за недвижности или агентите за продажба на недвижности. Писмо за намера не се смета за обврзувачка понуда.

Писмото за намера треба да вклучува следите податоци и документи:

 • скратен назив на фирма / име и презиме, назив на занает
 • седиште, деловна адреса
 • ЕМБС
 • Тековна состојба од Централен регистар или друг регистар за трговски друштва
 • доказ за исполнување на сите со закон препишани барања за стекнување на правото на сопственост (за странци)
 • понуда за купување над наведените недвижности со наведената понудена купопродажна цена.

Писмата за намера доставете ги на е-адреса: [email protected]. Писмата за намера можат да се достават најкасно 20 дена од денот на објавувањето на овој повик. ПЕВЕЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт го задржува правото да не го избере ниту еден понудувач без објаснување на таквата одлука. За повеќе информации побарајте +385 1551 0914 од 8,30 до 16,30.

REAL ESTATE FOR SALE

PEVEC INTERNACIONAL DOOEL export-import hereby announces an invitation to submit letter of intent for purchase of the followingreal estates located in the Republic of Macedonia:

 1. Cadastral Municipality KISELA VODA 2 (AERODROM) TITLE DEED 43021, covering an area of 41,013 m²; Cadastral Plot 2623/2 of 16,239 m² and Cadastral Plot 2623/3 of 24,774 m²;
 2. Cadastral Municipality KISELA VODA 2 (AERODROM) TITLE DEED 46557, covering an area of 37,726 m²; Cadastral Plots 1692/2 of 30,997 m², 1692/14 of 4,921 m², 1692/15 of 1 m², 1692/16 of 674 m² and 1692/25 of 1,133 m².

Invitation is applied only to investors (e.g. companies, trades, crafts) and not to real estate agencies or real estate agents.The letter of intent does not constitute a binding offer.

The letter of intent must contain the following information and documentation:

 • Abbreviated company name / name and surname, trade name
 • Registered office, business address
 • PIN Number
 • Excerpt from the Court or another Commercial Registry
 • Proof confirming the fulfilment of all legally prescribed requirements for acquisition of ownership right (for foreign persons)
 • Offer for the purchase of the above-specified real estates, with indication of the offered purchase price.

Please send your letters of intent to the e-mail address [email protected] Letters of intent may be delivered no later than 20 days from the date of publication of this invitation. PEVEC INTERNACIONAL DOOEL export-import reserves the right not to select any of the Offerors without providing any reasons for such a decision. For more information please contact +385 1551 0914 from 8:30AM to 4:30PM.

PEVEC INTERNACIONAL DOOEL export-import, Skopje, UlicaĐuroStrugara 5,

Company Registration No.: 6012256, Tax No.: 4030005557306

 

Поврзани новости